دخترکم ...هیچ‌گاه در هم آغوشی هایت عشق را ارزیابی نکن...هیچ مردی در رختخواب بد اخلاق نیست !!