سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنم مثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی