برو پایینِ صفحه

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنم مثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی