سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحهدل شد از دست مدی .....
به سر اریم و بکنیم