سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

چه قدر بده، سر در گم باشي، نفهمي چته، نفهمي چرا اين طوري شدي، هيچي ندوني، هيچ كاري نتوني بكني، مغزت ديگه كار نكنه، هيچ كس نتونه كمكت كنه و تو خودت گم شي!!