سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

من هروقت یک قسمتی از رو تکمیل میکنم =