مثلن ثانیه به ثانیه به بدترین تاریخ زندگیت نزدیک بشی