IMG_20170817_131906.jpg · 1280x1230px, 251KB

تاریخ قلمت بشکند اگر ننویسی با بسیجیان سید علی چه ها که نکردن.... موقع جنگ و خرابی و بدبختی بسیج خوبه اما تو آرامش هاشون بسیج بده و نابود گر ! قلمت بشکند اگر ننویسی در غربت تمام کشته شد اما بعضی از مردم گفتند چرا رفت برای پول ؟ قلمت بشکند اگر ننویسی دخترش در تب نبود پدر سوخت اما همه گفتند برای پول رفت ....قلمت بشکند اگر ننویسی وقتی تهران رنگ داعش را دید و شهید بر جا گذاشت همه هشتک اتحاد زدن.... بسیجی سهمش همیشه دویدن است....