سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

فکر کنم مثل قبل میشه
همون وقت که همو همو میشناختن