سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

دلم یه هیجان میخاد تو زندگیم...انگیزه...چالش...هر چی اسمش هست...

فقط دوسدارم ازین یکنواخت زندگی کردن بیام بیروووووون