سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
قوانین را خواندم و به آنها پایبند خواهم بود