سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #و-زیبائی-اش-را-به-خاطر-تو-دو..