یافتن پست: #مـُژدهـ

...
، ...
... مِهمـان این هَفتهـ کلاب...
@hamidreza
اَز وَ کلاب دَعوَتــ میکُنَم‍ـ تا
از اِمروز به مُدَّتـِ یِکـ شب ...
رو با
؛ تـویِ این پُستـ اَزمـ بِپُرسیـد ...

...