یافتن پست: #فانتزی

@Hejab1999
عزییزم
هانیی
اینا بیشعورن
تو بگو
ده روز دیگه تولد فابمه
چی بخرم براش

نی نی سردشه

کادو ولنتاین فقط این #فانتزی

بنشین
که با خیالِ تو
شب ها نخفته ایم