یافتن پست: #فانتزی

دیگه با این شرایط عمرا بتونم برم تو پارک مرکزی نیویورک بلال بفروشم
یک از فانتزی‌هام رو باید خط بزنم.

یارب امشب برایم نم باران بنویس
دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس

دوست دارم تو را
برای یک روز
از خدا قرض بگیرم
و فردا هر چقدر تماس گرفت
گوشی را بر ندارم...