سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #شقایق-بهار-را-به-خاطر-شکوفه-..