یافتن پست: #سيدمهدي_موسوي

❄️
ساده بودیم و سخت بر ما رفت
خوب بودیم و زندگی بد شد
آنکه باید به دادمان برسد
آمد و از کنارمان رد شد
هیچ کس واقعا ً نمی داند
آخرداستان چه خواهد شد
❄️@dark_mind_me