سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #سر-من-يا-دل-من-گر-شکند-عيبي-..