یافتن پست: #دوایی

درد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست
شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید....

ﺩﯾﺸﺐ ﺳﻪ ﻏﺰﻝ ﻧﺬﺭ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺭﻩ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺸﮑﻴﺪ .. ؛ ﮐﺠﺎﻳﻲ؟؟ !!
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻱ ﺗﻮ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﻴﺪﻡ،
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻭﺍﯾﯽ ..
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﻱ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻱ ﻧﺎﻣﺖ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻌﺮ، ﺷﻤﺎﻳﻲ ...
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ! ﻣﺮﺣﻤﺘﻲ، ﻟﻄﻒ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﻲ،
ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﺪ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ... ﺍﻣﺎ ! ﺗﻮ ﻧﻴﺎﻳﻲ ...

ﺩﯾﺸﺐ ﺳﻪ ﻏﺰﻝ ﻧﺬﺭ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺭﻩ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺸﮑﻴﺪ .. ؛ ﮐﺠﺎﻳﻲ؟؟ !!
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻱ ﺗﻮ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﻴﺪﻡ،
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻭﺍﯾﯽ ..
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﻱ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻱ ﻧﺎﻣﺖ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻌﺮ، ﺷﻤﺎﻳﻲ ...
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ! ﻣﺮﺣﻤﺘﻲ، ﻟﻄﻒ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﻲ،
ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﺪ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ... ﺍﻣﺎ ! ﺗﻮ ﻧﻴﺎﻳﻲ ...

بیمارِ غمم
عینِ دوایی تو مرا

- مولانادل شد از دست مدی .....
به سر اریم و بکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند/طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم


یادمان باشد اگر این دلمان بی کس شد
طلب مهر زهر چشم خماری نکنیم
یادمان باشدکه دگر لیلی و مجنونی نیست
به چه قیمت دلمان بهر کسی چاک کنیم
یادمان باشد که در این بهر دورنگی و ریا
دگر حتی طلب اب ز دریا نکنیم
یادمان باشد اگر از پس هر شب روزیست
دگر ان روز پی قلب سیاهی نرویم
یادمان باشد اگر شمعی و پروانه به یکجا دیدیم
طلب سوختن بال و پر کس نکنیم
یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم
خود بسازیم به هر درد که از دوست رسد
بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم
جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم
شکوه از غیر،خطا هست خطایی نکنیم
گله هرگز نبود شیوه دلسوختگان
با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم
پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

هنوز یادمه...فکرشو میکنم بدنم سرد میشه بی حس میشم😴

الهی! در سر گریستنی دارم دراز. ندانم از حسرت گریم یا از ناز.

الهی! یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر وجان.

الهی! یکتای بی‌همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل‌هایی،بتو رسد ملک خدایی.

الهی! نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.

الهی! ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی.