سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #درياهاي

خطر انقراض بيخ گوش ماهي ها

دانشمندان هشدار مي دهند با تداوم روند فعلي گرم شدن کره زمين در آينده، ديگر ماهيان چنداني در درياها و اقيانوس هاي جهان وجود نخواهد داشت و انسان بايد با اين آبزيان خداحافظي کند.
بر اساس همين بررسي ظرف 300 سال آينده و با گرم شدن جهان و به خصوص ذوب شدن يخ هاي قطب جنوب، حداقل 20 درصد از ميزان جمعيت انواع ماهيان موجود در آب هاي اقيانوس اطلس جنوبي کاسته خواهد شد.
پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز تلاش کرده اند تا تاثير گرمايش کره زمين بر زندگي و حيات آبزيان را بررسي کنند تا مشخص شود نتيجه اين تحول در قرن هاي آينده چه خواهد بود. در اولين گام تغييرات ناشي از اين پديده طي 300سال آينده بررسي شده است.
بر همين اساس گرم شدن کره زمين توليدمثل ماهيان را مختل کرده و حيات 24 درصد از گونه هاي آبزي که اولين حلقه از زنجيره غذايي ماهيان محسوب مي شود را به خطر انداخته و در نهايت آنها را از بين مي برد. ديگر تاثير مخرب اين وضعيت کاهش 41 درصدي ذخيره ذرات کربن در عمق درياهاست.
با کاهش ذخاير غذايي ماهي ها و برهم خوردن اکوسيستم اقيانوس ها، آنها چيز زيادي براي خوردن نخواهند داشت و بتدريج از بين خواهند رفت. ميزان کاهش ماهي ها در اقيانوس ها و درياهاي مختلف با يکديگر متفاوت بوده و به عنوان مثال رقم آن در اقيانوس اطلس شمالي تا سال 2300 به رقم نگران کننده 60 درصد مي رسد.


اين سراي ناشكيب مرا كشت
اينبار كن تا در دوريت روي تازه كنم و اين فصل مرا نكشد و با نرمي به انجامد كه دير زماني است كه ناي ايستادن و كردن سايه در غروب هواي دلم را ندارم
و اين بار اي از رويت به يادگار بر خوام داشت نا هميشه در خاطرش را زنده و تازه نگهدارم
و گاه از آن رايحه خوش بي منتهايت را كنم
و به سرايم را به جاي از
و چه دور مي نمايد هيچ ديده نمي شود فقط ياد وخاطر آن ساحل امن مرا به دل بيكران محبتت روانه ساخته و قطب دلم همواره جهت تو را نشان مي دهد كه چه است
هرگز مرا پيدا نكن تا در همواره وشيدا بمانم و از اين شيدايي هميشه باشم وبا هواي تو به سوي پرواز كنم

بزرگ ترين ها در خليج فارس و درياي عمان

تعدادي از اعضاي فهرست بالادر آب هاي خليج فارس و درياي عمان نيز به ثبت رسيده اند که ازجمله شاخص ترين آنها مي توان به نهنگ آبي، بزرگ ترين پستاندار کره زمين و کوسه نهنگي (کولي کر در زبان محلي) اشاره کرد. نهنگ آبي که در فهرست اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) در رده در معرض خطر قرار دارد، گونه اي با پراکنش جهاني است که به استثناي آب هاي منطقه شمالگان و درياهاي منطقه اي نظير مديترانه، اوکوتسک و برينگ در باقي اقيانوس ها مشاهده شده. جالب است بدانيد الگوهاي مهاجرت اين گونه هنوز جزو رازهاي بزرگ زيست شناسي است. کوسه هاي نهنگي نيز که گاهي در آب هاي ايراني خليج فارس و درياي عمان مشاهده مي شوند، در رده آسيب پذير فهرست اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) جا دارند. تاکنون موارد چندي از به گل نشستن اين کوسه ها در سواحل جنوبي کشور گزارش شده است.