یافتن پست: #درياهاي


اين سراي ناشكيب مرا كشت
اينبار كن تا در دوريت روي تازه كنم و اين فصل مرا نكشد و با نرمي به انجامد كه دير زماني است كه ناي ايستادن و كردن سايه در غروب هواي دلم را ندارم
و اين بار اي از رويت به يادگار بر خوام داشت نا هميشه در خاطرش را زنده و تازه نگهدارم
و گاه از آن رايحه خوش بي منتهايت را كنم
و به سرايم را به جاي از
و چه دور مي نمايد هيچ ديده نمي شود فقط ياد وخاطر آن ساحل امن مرا به دل بيكران محبتت روانه ساخته و قطب دلم همواره جهت تو را نشان مي دهد كه چه است
هرگز مرا پيدا نكن تا در همواره وشيدا بمانم و از اين شيدايي هميشه باشم وبا هواي تو به سوي پرواز كنم

بزرگ ترين ها در خليج فارس و درياي عمان

تعدادي از اعضاي فهرست بالادر آب هاي خليج فارس و درياي عمان نيز به ثبت رسيده اند که ازجمله شاخص ترين آنها مي توان به نهنگ آبي، بزرگ ترين پستاندار کره زمين و کوسه نهنگي (کولي کر در زبان محلي) اشاره کرد. نهنگ آبي که در فهرست اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) در رده در معرض خطر قرار دارد، گونه اي با پراکنش جهاني است که به استثناي آب هاي منطقه شمالگان و درياهاي منطقه اي نظير مديترانه، اوکوتسک و برينگ در باقي اقيانوس ها مشاهده شده. جالب است بدانيد الگوهاي مهاجرت اين گونه هنوز جزو رازهاي بزرگ زيست شناسي است. کوسه هاي نهنگي نيز که گاهي در آب هاي ايراني خليج فارس و درياي عمان مشاهده مي شوند، در رده آسيب پذير فهرست اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) جا دارند. تاکنون موارد چندي از به گل نشستن اين کوسه ها در سواحل جنوبي کشور گزارش شده است.