سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #خدایی-که-تورا-خلق-کرد-دوست-د..