یافتن پست: #جانا

عجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتو من ای شب چه-میدانی؟؟؟
ای-شب من چه میدانیکجاست اهل تا کند خیر
که ما نبردیم ره به .طریق
[ لينک ]دل شد از دست مدی .....
به سر اریم و بکنیم