یافتن پست: #بياورم

يک عاشقانه تلخ
عکسي از ولنتاين را زني از تگزاس در صفحه فيسبوک خود به اشتراک گذاشته است. در اين عکس مردي در حال غذاخوردن در رستوران ديده مي شود. اين مرد ناشناس لباس هاي مرتبي به تن دارد و به آرامي گريه مي کند. به نظر مي رسد ميز براي دو نفر آماده شده است. همچنين يک کارت تبريک هم روي ميز وجود دارد که عبارت «من و تو» روي آن ديده مي شود.
به گزارش تابناک، ابتدا به نظر مي رسيد مرد منتظر کسي است، اما هيچ کس نيامد. در واقع او روز عشق را در کنار خاکستر همسر مرحومش برگزار کرده بود.
زني که اين عکس را منتشر کرده در توضيح نوشته است: «من امروز چيزي را ديدم که باعث شد به ياد بياورم ما نمي توانيم هميشه کنار هم باشيم، با هم حرف بزنيم، عشق بورزيم، بازي کنيم يا حتي بحث کنيم. ابتدا به نظر مي رسيد اين مرد روز عُشاق را تنها مي گذراند، اما در واقع اين همسرش است که گويي رو به روي او نشسته است؛ اما ديگر نمي تواند با او حرف بزند، به او نگاه کند و به او عشق بورزد... لطفا تا وقتي فرصت داريد عزيزانتان را دوست بداريد. شما هرگز نمي دانيد فردا چه اتفاقي خواهد افتاد... .»


.......
مي کنم به از نوشتن کاغذ مست مي گردد قلم به در مي آيد نمي دانم......
چرا هر مي خواهم چيزي از تو بر روي کاغذ واز تو بنويسم......وجودم،#قلمم،#کاغذم همه و همه به مي آييم.

نزار قبانی
========
لا أدري كـيف مشـيـتي إلي
نمي دانم چگونه به سمت من آمدي

وكـيف مشـيـت إلـيـك
و چگونه به تو نزديک شدم

دافـئـة أنتي كـلـيـلة حب
تو همچون شبهاي عاشقانه گرم و پر حرارت هستي

من يوم طرقت الباب علي ابتـدأ العمر
از روزيکه بر در خانه ام کوبيدي من دوباره متولد شدم

كم صار رقـيـقًا قلبـي حين تعلم بين يديك
هنگاميکه در بين دستان تو بودم قلبم پراحساس ترين کلمه ها را آموخت

كم كان كبـيرًا حظي حين عـثرت يا عمري عليك
چه قدر من خوشبخت بودم که توانستم تو را به دست بياورم

يا نارًا تحـتاج كــياني
تو آتش عشقي هستي که وجود من به آن احتياج دارم

يا فـرحًا يطرد أحزاني
توشادي من هستي که باعث فراموشي تمامي غم ها مي گردد

يا جسد يقطع مثل الســيف ويضرب مثل البركان
تو آن وجودي هستي که من را همچون شمشير قطعه قطعه مي کند و همچون آتشـفشان باعث شعله ورشدن احساساتم مي گردد

يا وجـهًا يعـبق مثل حقـول الورد
صورت تو همچون گلزاري من را از بوي خوش گلها سرمست مي کند

ويركض نحـوی كحصان
وهمچون اسب سفيد بالداري به طرف من مي آيد