یافتن پست: #به

...

..

..

...

...

سختيیِ تنهايی رو

وقتی فهميدم ڪه

مترسڪ به ڪلاغ گفت

هرچقد ميخوای نوڪم بزڹ

ولی ترڪم نڪڹ .....

پیر مرد
عصا به دست گفت :
مثل عصا باش
هزار بار زمین بخور اما
اجازه نده
اونی که بهت تکیه داده
حتی یه بار هم زمین بخوره...!

زخمی در پهلویـم است..

روزگار نمک ـ ـ می پاشــد..

و مـن به خــود می پیچـــــم..

و همه فــــکر می کنند می رقـــصم

امروز تولد من به سال قمری میشه