سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #با-هر-رقص-شعله-خودت-را-به-ات..