خزعبلات من

کسی هست که قدر دلتنگی هایت را بداند؟

‏ايران تنها جاييه كه"ميرزا قاسمي" اسم غذاست
و "ريحانه جعفري" اسم آدم کلا هيچي سرجاش نيست